Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.petitepaloma.com

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Lupita Kłoszewski prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Petite Paloma – Lupita Kłoszewski z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Sklepu internetowego www.petitepaloma.com (zwanym dalej: „Sklepem internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Lupita Kłoszewski, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Petite Paloma – Lupita Kłoszewski z siedzibą przy ul. Sobieskiego 104/72, 00-764 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 5213808852 i REGON 369217908 nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

Postanowienia wprowadzające i korzystanie ze Sklepu internetowego

1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.


2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.


3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).


4. Miejsce wydania Produktu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


5. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu mandel-store.com, należy je wszystkie wyłączyć.


6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupujących ze Strony Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Sklepu internetowego na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Sklepu internetowego. Więcej w zakładce „polityka prywatności” na Stronie sklepu internetowego.


7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.


8. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.


9. Reklamacje wynikłe z korzystania z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną mogą być kierowane na adres info@petitepaloma.com. Sprzedawca do 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela na nie odpowiedzi.


10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia wysłane na wskazany adres e-mail: podsumowanie zamówienia, faktury pro forma albo zwykłej (w zależności od wybranej przez Kupującego opcji), informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.


11. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym.


 Świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących nieodpłatnych usług drogą elektroniczną - newsletter

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną – newsletter przez czas nieoznaczony.


2 Usługa newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Kupującego, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje handlowe to jest m.in. powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego, jak oferta Produktów i aktualnych promocjach. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Kupujących, którzy dokonali subskrypcji.


3. Korzystanie z usługi newsletter jest uzależnione od zamówienia usługi newsletter i posiadania przez Kupującego komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


4. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez dokonanie przez Kupującego następujących czynności rejestracyjnych:
1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Kupującego w formularzu zamieszczonym na Stronie Sklepu internetowego,
2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
4) naciśnięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej,
5) naciśnięcie na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Kupującego (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Kupującego (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi newsletterów.


5. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z newslettera, naciskając na link „Wypisz się” umieszczony w każdym mailu przesłanym w ramach newslettera. Kupujący może też zrezygnować z newslettera poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji w tym na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego.

6.Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień Regulaminu.

7. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usługi polegającej na przekazywaniu newsletterów poprzez wysłanie do Kupującego stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas zamawiania usługi newsletter.

 Składanie zamówienia, zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a .dodanie Produktu do Koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „do koszyka”;
b. naciśnięcie przycisku „przejdź do płatności” - na tym etapie nie oznacza to jeszcze złożenia zamówienia ani obowiązku zapłaty;
c. wpisanie kodu pocztowego miejsca, gdzie ma być dostarczony Produkt oraz adresu e-mail Kupującego – po złożeniu zamówienia przez Kupującego, zostanie na ten adres wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informacje i materiały o których mowa w par. 2 ust. 10;
d. wskazanie sposobu Dostawy – w tym miejscu jest podana informacja o terminie Dostawy zamówienia w dniach roboczych;
e. wybór sposobu Płatności, jeden sposób z następujących: gotówką za pobraniem, przelewem lub kartą płatniczą lub PayPal lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych online; Ponadto Kupujący może wpisać kod rabatowy (jeżeli dotyczy) oraz dodać swój komentarz do zamówienia. Następnie trzeba nacisnąć przycisk „kontynuuj”.
f. wskazanie danych adresowych niezbędnych do dostarczenia Produktu;
g. zaznaczenie w checkbox opcji „Akceptuję regulamin sklepu petitepaloma.com”.
h. złożenie w Sklepie internetowym zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.


3. Koszty Dostawy ponosi Kupujący. W toku uzupełniania ścieżki zamówieniowej tj. tak jak opisano w literach a – h powyżej, Klupujący jest na bieżąco informowany o wszelkich kosztach jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.


4. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.


5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.


6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).


8. Jeżeli Kupujący nie zachowa terminów na dokonanie Płatności Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności informując o tym Kupującego na Trwałym nośniku. Taka informacja zawierać może także zastrzeżenie, że po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży przesyłając stosowne oświadczenie Kupującemu na Trwałym nośniku.


9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A, PayU, PayPal. Rodzaje akceptowanych kart przy Płatnościach drogą elektroniczną to Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.


10. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.

11. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Bieg terminu dostawy, czyli na wysyłkę zamówionych Produktów rozpoczyna się z chwilą zrealizowania zamówienia.


12. Zakupiony Produkt jest wraz z wybranym przez Kupującego Dowodem zakupu wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem Dostawy pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres.


Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpić od tej Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionego Produktu. Do zachowania terminu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.


2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.


3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.


5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed jego upływem.


6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.


7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


9. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia bez podawania przyczyny od Umowy sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Rękojmia

1. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (wyłączenie rękojmi).


2. Wobec Konsumenta Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych . Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


3. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.


4. Konsument nie może jednak odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.


5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres reklamacyjny.


7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.


8. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana to Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


9. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc. W celu ułatwienia procedury reklamacji Produktu Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.


10. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.


11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.


Postanowienia końcowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach działalności Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Szczegóły są opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://petitepaloma.pl/strona/privacy_policy

 
2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 10 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na e-mail wskazany przy zapisywaniu się na newsletter lub zamówieniu) o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.


4. Zmiana Regulaminu wprowadzana będzie:
w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego;
w razie istotnej zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności;
w przypadku zmiany formy prawnej Sprzedawcy, jego firmy, danych adresowych w tym reklamacyjnych;
w razie konieczności wprowadzenia zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego np. zmiana sposobu płatności, zmiana Dostawcy.


5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (http://petitepaloma.pl/strona/regulamin). Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, lecz w przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów