Polityka Prywatności

Polityka Cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

A. o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

B. o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  A. o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

  B.o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

  B.o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

  C. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  D. o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Petite Paloma – Lupita Kłoszewski są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

  2. Administratorem danych osobowych jest: Petite Paloma – Lupita Kłoszewski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 104/72 53, 00-764 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP (VAT) (PL) 5213808852 i REGON 369217908.

  3. Z inspektorem danych osobowych wyznaczonym przez Petite Paloma – Lupita Kłoszewski możliwy jest kontakt: 1) pocztowy: na adres Petite Paloma – Lupita Kłoszewski wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności, 2) e-mail: info@petitepaloma.com lub 3) telefoniczny na numer telefonu: +48 533 894 354

  4. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski pozostaje także odbiorcą gromadzonych danych osobowych, tj. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego Petite Paloma – Lupita Kłoszewski. pod adresem www.petitepaloma.com

  5. Dane osobowe dotyczą osób fizycznych.

  6. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

  7. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.

  8. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Petite Paloma – Lupita Kłoszewski na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Petite Paloma – Lupita Kłoszewski dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Petite Paloma – Lupita Kłoszewski będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Petite Paloma – Lupita Kłoszewski

  9. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Petite Paloma – Lupita Kłoszewski i/lub roszczeń Petite Paloma – Lupita Kłoszewski względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Petite Paloma – Lupita Kłoszewski której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Petite Paloma – Lupita Kłoszewski., tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania - Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Petite Paloma – Lupita Kłoszewski. (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Petite Paloma – Lupita Kłoszewski

  10. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Petite Paloma – Lupita Kłoszewski dane osobowe, każda osoba ma prawo do: 1. a) żądania od Petite Paloma – Lupita Kłoszewski dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Petite Paloma – Lupita Kłoszewski. są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Petite Paloma – Lupita Kłoszewski nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją);, macie także Państwo prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Pana/Panią w formacie do odczytu maszynowego (pozwalającym na swobodny odczyt przez komputer), np. gdyby Pan/Pani chciał/a udostępnić je innemu podmiotowi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków): • jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Petite Paloma – Lupita Kłoszewski sprawdzić prawidłowość tych danych; • jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania; • jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń; • jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą; d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

  11. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Petite Paloma – Lupita Kłoszewski (ul. Sobieskiego 104/72, 00-764 Warszawa), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.

  12. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

  13. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

  14. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Petite Paloma – Lupita Kłoszewski może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

  15. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Petite Paloma – Lupita Kłoszewski planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż̇ cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Petite Paloma – Lupita Kłoszewski informuje osobę, której dane dotyczą̨, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.

  16. W celu realizowania działań marketingowych Petite Paloma – Lupita Kłoszewski w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od Petite Paloma dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. Sama Petite Paloma – Lupita Kłoszewski nie stosuje profilowania (nie dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych).

  17. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Petite Paloma – Lupita Kłoszewski będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Petite Paloma – Lupita Kłoszewski zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.

  18.  Petite Paloma – Lupita Kłoszewski przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoich danych, takich jak: adres e-mail, hasło etc. II. POLITYKA COOKIES 1. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie www.petitepaloma.com pod zakładką: POLITYKA COOKIES Petite Paloma.com. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strony internetowe www.petitiepaloma.com należące do Petite Paloma – Lupita Kłoszewski używają technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez strony internetowe www.petitepaloma.com w celu spersonalizowania treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej. III. POSTANOWIENIA RÓŻNE

  6. Kontakt: info@petitepaloma.com

  Wersja 24 Maja 2018

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów